“UW WIL GESCHIEDE..”

Aangeboden door GOD en Zijn Helpers

“Lieve mensen van Mij,

de Ommekeer is nabij.
Er is veel en HARD gewerkt dit Jaar en de Vruchten zullen nu zichtbaar zijn.
De WANHOOP boet in aan Kracht; men leert méér en meer te Gelóven en te Vertrouwen want we móeten wel, er moet nú Zicht komen op het Onbekende dat ons leiden wil naar de Weg te gáán.

Velen van ons hebben geleden.
Velen van ons hebben gebeden, in de HOOP een WEG te vinden.
En díe Weg komt nu vrij.

We waren het niet altijd met elkaar ééns, u en Ik.
Daardoor hebben er inwendig weer flinke Botsingen plaatsgevonden die Helderheid moesten verstrekken.
En na véél Pijn en Strijd, zuchten en klagen, gaan we nu SAMEN dezelfde kant op.

Er is véél wat Ik u GUN.
Er is (nog) maar weinig wat u aanvaarden kunt.
Dit omdat uw Wil om te Vertrouwen aan een zijden draadje hangt.
Er is nog maar weinig ruimte om het óver te laten; u bepaalt véél te graag zèlf en dàt doet Mij zéér.
Hèb Ik u niet beloofd dat Ík u leiden zal??
Heb Ik u niet laten zien dat Ik er ALTIJD zal zíjn?..
Als u terugkijkt zíet u dat ook; want hóe smal de Weg ook Ik wàs er àltijd weer voor u, met Mijn HAND op uw Schouder.
Maar u vindt uw Aardse Leven véél te zwaarwegend om dit Vechten “zomaar” óp te geven; u gaat liever door het Slijk dan dat u zich overgeeft aan Míj, met àlle Gevolgen van dien.
Ik heb u gelaten; Ik móest wel, had daarin géén KEUS, helaas.
De Gevolgen (van het Vechten tégen Mij) zijn schrikbarend geweest; u moet leven met de Blauwe Plekken dáárdoor ontstáán en die Ik u liever bespaard had.
Maar de MENS is eigenwijs en rust níet voordat zij zèlf hebben kunnen bepalen welke Route zij wensen te gáán, op “goed” Geluk (?) hun Neus achterna..

NU wordt deze Vrijheid u allen ontnomen want Mijn GEDULD is OP.
Nu gaan we verder op het Pad dat IK u wijs; dit uit LIEFDE voor u en omdat het anders op de kop verkeerd gaat.
Er is géén REK meer over, dit aan BEIDE ZIJDEN, dus we zullen nú dóór moeten pakken willen wij ons GELUK van LEVEN tegemoet kunnen zien!
Wij zijn ALLEN ÉÉN en HOE je het ook wendt of kéért door de Eénheid zullen wij nu ziende moeten worden en onze Weg kunnen vervolgen want er is géén Andere Weg meer óver dan deze GEZAMENLIJKE WEG VAN LIEFDE EN ONDERDANIGHEID, WAT BETEKENT LIEFDE, ZORG EN RESPECT VOOR ALLES WAT LÉÉFT.
Geven wij hieraan géén Gehoor dan gaat het slecht met ons aflopen: de AARDE geeft NIET VOOR NIETS Signalen af die wijzen op Vernietiging = (passieve) Zelf-moord..
Deze Taal is Duidelijk, door de mens zèlf gekózen: wie niet hóren wil moet maar vóelen..

IK ben hier èrg verdrietig over geweest.
Maar GOD zou GOD niet zijn als Hij daar géén Oplossing in zag.
Want hóe beroerd ook, hóeveel Stront ook, GOD weet ALTIJD (weer) OPLOSSINGEN áán te reiken..
De Angst voor totále Vernietiging mag dus terzijde geschoven worden daar de Berusting van Leven het nú gaat winnen: UW WIL GESCHIEDE en dat zal ONZE REDDING blijken te zijn..
Het MES snijdt aan twee kanten: ónze Berusting ( = Voortgang) zorgt ervoor dat GOD Zijn Missie ten uitvoer kan brengen èn vice versa!
Het Leven op Aarde zal nóóit perfect worden want daar is het ook NIET voor bedóeld: de LIEFDE na te streven = Liefde, Zorg en Respect voor àlles wat leeft houdt het Leven op Aarde LEEFBAAR, zodat alles wat er toe doet doorzien kan worden en meegenomen kan worden naar die Andere Wereld te zijner Tijd..

Het is nú een Kwestie van Wikken of Wegen: de Last mag van uw Schouders glijden omdat u het Doorzien heeft òf u stoeit er nog een Tijdje mee vóórdat u zich gewonnen geeft.
En beide is “goed” alhoewel het nóg langere wikken u op korte termijn helemaal kapot maakt omdat er immers géén Ruimte meer is voor verder Uitstel in de Toekomst?..
Het is nu de Tijd voor Gelóven en Vertrouwen want dàt zijn de Bakens van LICHT de Komende Tijd: ons hierop te concentreren brengt véél meer Vreugde en Houvast dan óóit tevoren!
Het Zicht op een Andere Wereld is vlakbíj: dichterbij dan ú hoopte dat het zou zijn..
De eerste Tekenen zijn reeds zichtbaar want de Positieve Veranderingen gaande op deze Wereld zorgen onmiskenbaar voor een Vervolg en daar zullen u en Ik Getuigen van zijn!
Het is niet meer nodig om BANG te zijn.
Het is niet meer nodig om in uw ANGSTEN te blíjven gelóven: ALLES KOMT TÒCH ANDERS ook al realiseert u zich dit nog niet en blíjft u verblind door alles wat u Angst aanjaagt en onzeker maakt; de nabije Toekomst zal u uitwijzen dat een Wereld van Liefde wel DEGELIJK BESTÁÁT al gelóóft u er NÍET in..

Tijdens deze Dagen van het Licht(feest) zal alles op z’n kop komen te staan; er wordt dan héél Duidelijk zichtbaar dat er maar ÉÉN GOD is die Hemel en Aarde gemaakt heeft en dat Híj héél DUIDELIJK LEIDT; véél Stof om over ná te denken en dit betreft de hele WERELD met alles wat daarop in Beweging is.
Licht en Liefde máken het Leven op deze Wereld; alles wat leeft bestáát daaruit en zal naar z’n ROOTS moeten terugkeren om de AARDE weer te kunnen genezen.
En zeg nou niet dat dit niet mogelijk is want alles wat uit Licht en Liefde bestaat kan helen als GOD het WÍL.
En wat nog véél belangrijker is: als JÍJ het WILT want GOD is ten allen tijde BEREID immers Hij IS LICHT en LIEFDE en wil niets liever dan dat wij onszelf doorzíen om zódoende te kunnen LEVEN..
Géén makkelijke Weg te gáán, het afleggen van je Boetekleed wat zo’n beetje omgeven is met alles wat jij vroeger leerde: een HARD GELAG en níet OVER HET HOOFD TE ZIEN.
Met Andere Woorden: de Wereld wordt Nieuw als de mensen beAMEN.
Pas dàn zullen zij de Waarheid van LEVEN onder Ogen zien en valt er niets meer te (be)vechten en zijn zij VRIJ.
Vrij van hun “Zonden” = geblokkeerd zijn in je (Levens)Vrijheid omdat jóu van jongs af aan geleerd werd je verantwoordelijk te voelen voor de ander, WÍE het ook ÍS!
Dàt NEKT je, dàt stemt je droevig, dàt geeft drank- en drugsneigingen, dàt geeft verstopping, dàt geeft Verdriet, dàt geeft Wanhoop, dàt geeft Schuldgevoel..
dàt geeft Hartenpijn, dàt geeft Tweedeling..

Maar nú Genoeg getreurd.. er komt Nieuw Leven aan.
Het Leven wat ons van kinds af aan BELOOFD is: “Stil maar, wacht maar, Alles wordt Nieuw, de HEMEL en de AARDE, stil maar, wacht maar, Alles wordt Nieuw, de HEMEL en de AARDE…”
We zullen hier allemaal naartoe moeten werken, of je het nu gelóóft of níet: het ligt op eenieders BORDJE, klaar voor Vervulling: HET ZÀL GESCHIEDEN en dàn spreken wij van een WERELDHERVORMING die zijn Weerga NIET KÈNT.
NIEMAND ontkomt hieraan: ècht HELEMAAL NIEMAND.
Wij zitten ALLEN in hetzelfde WERELDschuitje en zullen tesamen moeten LÉREN VAREN en ANDERS VERZUIPEN WE ALLEMÁÁL.
Heftige Woorden, u nu ingegeven: er valt nog héél veel te verwachten eer de MENS zíende is.

Eén Ding is ZEKER.
NIEMAND verzuipt als ‘ie z’n Lessen begrepen heeft.
Voor hen die hier moeite mee hebben wordt er een Omweg gecreëerd zodat zij op een “geselecteerde” Zijweg de “Schade” in kunnen halen om alsnog te groeien in de voor hen bestemde Taak.
GOD is Liefdevol, GOD is barmhartig: de mens vernietigt ZICHZELF omdat LIEFDE er NIET (MEER) mag ZÍJN, DÁÁROM..
Het is wreed, het is HARD.
Maar BESEF dat DEZE PIJN EN LIJDEN NIETS met GOD te maken hebben, HELEMAAL NIETS.
HÍJ wenst alléén maar “VREDE OP AARDE” en dat wij dáárdoor ons (LEVENS)GELUK mogen vinden omdat dít leidt naar alles wat wij nodig hebben en kunnen verdragen.
De Toon in de Wereld gaat veranderen; de Bitterheid en Smaad gaan verdwijnen, al is dat níet meteen Morgen: Hervormingen duren zolàng de Mens nodig heeft en dat is LANG, zéér Lang.
Maar kómen zàl het, HET IS ONS TOEGEZEGD.

BESEF DUS dat uw Leven niet voor niets is; iedereen is nodig om de Liefde te verspreiden en tot zich te nemen.

Hierbij nodig Ik iedereen uit voor WÁÁR ÁÁN TE NEMEN DAT DE LIEFDE BESTÁÁT; DAT ER GEWÁÁKT WORDT, DAT ER GELÉÉFD WORDT EN DAT NÍET ALLEEN OP AARDE; DAT ALLE WERELDEN ÉÉN ZIJN EN DAT WIJ NIET, NÓÓIT ZONDER ELKÁÁR KUNNEN LÉVEN.

GOD GROET U: de Wegen van Waarheid kúnnen niet anders dan elkaar vínden; dit Jaar nog zal dat ú duidelijk zijn.”

11.12.17
12.42 uur – 13.22 uur
14.21 uur – 15.08 uur