“HOOP doet LEVEN” – een Liefdevolle Boodschap uit de Engelenwereld –

Bericht no. 1

Aangeboden door de Cherubijnen


“Voor hen die een Beter Leven willen:

Aanváárd ons, gelóóf in ons!

Wij willen u tegemoet treden met onze Woorden van Liefde en Troost, om u te laten voelen dat u er níet alléén voor staat.
Het Leven op Aarde is een monsterlijk Bestaan als u de Liefde niet (er)kent, voelt of weet.
De Wetten op Aarde zijn anders dan bij ons in de Hemel.
De Hemel is een Plaats waar Alles open is.
Alles is “Algemeen”: iedereen is verbonden met elkaar en tesamen vorm je het Leven wat Hier voorhanden is.
Voorheen was het op Aarde óók zo.
Tòtdat de mens besloot zich te keren tegen Alles wat Liefde = Leven is en dàt komt/kwam hem niet ten goede.
De Afgescheidenheid van Nu herbergt vele Tranen in zich en de Tijd breekt aan om weer terug te keren naar het Licht, dat ten allen Tijde weer zal Overwinnen!

Wíj hebben ons best gedaan en doen dat nog stééds.
Wij zijn ten allen Tijde aan te roepen, wáár het ook over gáát.
Niets is ons vreemd, wij kennen de mens op ons Duimpje en begrijpen hun Verdriet, Strijd en Pijn.
Wij zijn er om eenieder/de mens bij te staan in hun Kunnen.
Want wàt het ook ís, de mens kan méér dan hij/zij dènkt.
En dit Geloof in henzelf kan pas terugkeren als zij op dingen/gebeurtenissen in hun Leven attent gemaakt worden die hen weer terugbrengen bij henzelf.
Dáár zijn wíj voor.
De Helpende Hand van GOD ’s Genade.
Want Genade betekent gewóón “Ik geef je keer op keer de Kans (als jíj het wílt!) omdat de Aarde een Leerschool is.”
Dat houdt ín dat je “Fouten” mag maken, wat betekent “ik wist het niet”, dat je mag vergeten, dat je mag treuren om wat er “mis” ging, want zó groots is GOD ’s Genade met u dat Hij Zich niet ergert of boos wordt als je Vergissingen begaat.

Als jij in àlle Onschuld moet léren wordt jou dat níet kwalijk genomen.
Dat is tenslotte één van de Doelen waarvoor je hier gekomen bent.

Heb je het Overzicht en besluit je tòch ànders te kiezen dan vanuit Onvoorwaardelijke Liefde de Waarheid/het Evenwicht te zoeken dan heeft dit óók Andere Gevolgen voor jou.
Want wie zichzelf èn anderen Bewust Pijn doet = “ik overzie de Gevolgen maar ik dóe het tòch” is een Degradatie voor de Wereld en komt uit op een Plek die zéér Pijnlijk is om te verblijven.
Hier kunnen wij gelukkig zèlf véél aan dóen om dit te voorkómen.

Wij oordelen níet.
Hóe zouden wij dat kúnnen als GOD ’s Liefde voor àlles wat leeft Genade is?

Genade.
Opstaan en weer Dóórgaan.
Omdat het màg, omdat het kàn.
Telkens wéér.

Wàt gun jíj jezelf?..

Het is moeilijk om mèns te zijn.
Dat wéten wij, dat zíen wij, dat hóren wij, dat próeven wij, élke Dag wéér..
De Nood, het Geweeklaag, het Onuitsprekelijke Verdriet wat op Aarde rondwaart..
Het Lijden van de mens kost ons véél Hoofdbrekens..
In díe Zin hóe bereiken wij hen die zó in zichzelf gekeerd zijn?
Nu kennen wij vele “Geheime Missies” die voor een mens onweerstaanbaar zijn, waardoor wij hen “ongemerkt” kunnen leiden.
Zódoende komen wij tòch heel vaak bij ons Doel uit.

Maar er is méér.
Er zijn zóvele Wegen die naar de Liefde GOD ’s leiden!
En wij willen hier gráág méér Invulling aan geven.

Wàt hebben wij van jullie nodig om ons Werk (naar Behoren) te kunnen dóen?
Méér Toegankelijkheid: je openstellen voor het Onbekende, ook al ís dat in júllie Beleving vaak “raar”, wat gewóón betekent onbekend.
En onbekend geeft Afkeer, maakt Onbemind.
Als we díe Weerstand nu eens zouden kunnen vervangen door Openheid, een Warm Welkom.. dan was de Wereld al zóveel Beter àf! (en wíj óók, want ook wíj willen verbínden en liefdevol samen-zijn, dit komt GOD ’s Wil ten Goede..)

Wij verwachten geen Wonderen van jullie.
Jullie zíjn zoals jullie zíjn, daar nemen wij genoegen mee.
Wij begríjpen dat ook jullie een Ingewikkeld Leven leiden, vól Frustratie en Afwijzing.

Kennen wíj Frustraties?
Ja, zeker wel.

Ook al zíjn wij in het Licht, het kan altijd Beter = Uitgebreider & Omvangrijker zijn als wij allen kunnen samenwerken en jullie van onze Werkzaamheden op de Hoogte kunnen brengen.
Want SAMEN maakt Sterker dan alléén.
Samen = een Optelsom van Liefde, is een Ruiterlijk tóegeven dat wij elkáár níet kunnen míssen.
Want ook ónze Wereld raakt verrijkt als wij samen kunnen werken, waardoor GOD ’s Goddelijke en Intense Liefde vertienvoudigd kan raken.. hóe gelukkig zouden we dàn met z’n allen zíjn!..
Àlle (denkbare) Werelden zijn verbonden en dat zijn er méér dan jullie denken = wéten.
Want vele Werelden bleven tot dusver verstoken van jullie Liefde en Aandacht omdat jullie te bang zijn om je Ware Gezicht te laten zien.
Daardoor komen velen tekort (óver en wéér) omdat zij de Andere Wereld, welke dan ook, níet op Waarde kunnen schatten door Gebrek aan Duidelijkheid.
En dáárvoor zijn wíj nu “geboren” lees ontstaan: om deze Werelden opnieuw met elkaar te Verbinden in/uit Liefde tenminste als zíj = óók jullie dat wíllen.

Er is nog zóveel wat ons (gezamenlijk) gelukkig kan maken.
Daar hebben jullie werkelijk géén Weet van.
Néém je Verantwoording, stel je weer open: ook bínnen de Lichtwereld behoort dit tot de Basis van Leven die jullie dichter bij elkáár brengt!
Daarmee dienen wij GOD: de Almacht, die aan het Hoofd staat van Alles wat ís.
Dúrf te Léven; daarmee haal je óns weer binnen in je Leven, méér dan óóit tevoren!

Wíj zíjn er voor jullie, met Troost en Ontferming: néém dit áán, het zal je Leven zóveel Mooier maken, met Zachtheid en Liefde voor Jezelf..

GOD hóudt van jullie.
Aanváárd dan Zijn Liefde door de Angst voor het Leven óp te geven.
De Vrede zij mèt u.

De Engelen, van wáár ook vandáán, groeten u.”

25.10.19
12.15 uur – 12.21 uur
13.14 uur – 13.26 uur
26.10.19
09.42 uur – 10.04 uur
12.21 uur – 12.56 uur

uit: “Wat de Cherubijnen ons te vertellen hebben”, deel I, door Astrid Klaver de Vries

Foto: eigen Bijenwastekening “HOOP doet LEVEN”