“De Bekendheid van onze (Zelf)Bescherming”

Bericht no. 4

Aangeboden door de Engelen vanuit de Hoogste Regionen,
voor eenieder die het horen wil/kan

“Lieve mensen,

jullie Wegen lopen sterk uitéén.
Dit is ook logisch omdat jullie allemaal zó verschillend zijn.
Dàt is in jullie te prijzen.
Maar het zorgt óók voor onderlinge Problemen/Botsingen zolang je níet vanuit Liefde, Zorg en Respect met elkaar verbonden bent.
Zonder dàt volgt er onherroepelijk Afbraak, keer op keer.
En déze Weg gaat nu helemaal doodlopen.
Dat is de enige Manier om jullie weer bij elkaar te krijgen: andere (Om)Wegen uitsluiten want dàn pas krijg je weer Zicht.
Zicht op je Eigen Doen en Kunnen.
Alleen je Eigen Doen en Kunnen kunnen je weer opbouwen; kunnen je weer doen Gelóven dat er een GOD bestaat, zónder Twijfel.
Want richt je je tot Hèm dàn ziet de Wereld er héél anders uit!
Het (Zichtbaar maken van het) Eigen Doen en Kunnen staat rechtstreeks in Verbinding met je Eigen Innerlijke Ruimte, het jezelf centraal stellen in het Leven voor jóu bedoeld.
Kun je géén Ruimte maken voor je Eigen Zíjn dan druk je jezelf stééds maar weer terzijde en gaat dit ten koste van je Eigen Kracht om Zichtbaar te zijn!
In deze Tijd wordt alles omgebogen náár die allesomvattende Liefde die jou op je Bestaansrecht wijst.
Wil je iets (moois) van je Leven máken dan kun je hier niet aan ontkómen en wijst het je stééds vaker de Weg.

Dit is een Tijd van Grote Verandering(en), alles voortkomend uit die ENE ALMACHT die àlles bestuurt!
De Diepgang die ermee gepaard gaat zal véél mensen aanspreken maar óók evenzoveel mensen Angst(en) aanjagen, dit uit Onvrede met hun Innerlijke Zelf dat hen zoveel ten laste legt waardoor Innerlijke (en Uiterlijke) Chaos níet uitblijven kan.

En uitgerekend dáár, op dàt punt, komen wíj in beeld: dan wordt duidelijk zichtbaar dat jullie er níet alléén voor staan, nóóit!!
Wij strekken onze Handen naar jullie uit, om jullie te steunen en om jullie te leiden: zó wordt zichtbaar hoe wij ons verhouden tot elkaar en hoe de Wegen óók kunnen lopen als je gelóóft en vertróuwt.

Onze Hulp zullen jullie nu méér dan ooit nodig hebben.
Dit omdat er (nog) zóveel Wegen zijn die bedriegen en dus alléén nog maar een Lastenverzwaring voor jullie betekenen.
Díe Tijd is toch ècht voorbíj!
Het gáát er nu om óp te klimmen en níet meer steeds terug te vallen want de Tijd maakt korte metten met Oud Zeer welke ons “wurgt” – letterlijk en figuurlijk – als we dit níet laten gáán.

Het Verleden is nú voorbíj.
De Deuren daartoe zullen àllemaal achter ons in het SLOT vallen en dat is éérst èrg schrikken omdat je in eerste instantie níet weet/ziet wat je nu móet: het is een “Vrije Val” welke eerst ontzettend “naar” aanvoelt door Onbegrip en Onvermogen en dáárdoor als niet geliefd ervaren wordt.
Gelukkig trekt dàt snel bíj: wij zíjn er om eenieder te begeleiden naar de Plek waar hij/zij Thuis hoort, om vervolgens vanuit díe Innerlijke Vrede een Nieuw Leven óp te kunnen zetten.
In die Nieuwe Situatie zal HET LICHT Alles kunnen overwinnen wat het Licht niet (meer) verdragen kan.

Zó zijn wij met zijn allen op Weg naar Wereld-Vrede, of liever gezegd Levens-Vrede.
Want overal waar Leven is wordt HET LICHT nu gebracht en zullen wij onder deze Condities gezamenlijk het Leven kunnen vervolgen.

De Engelen die u omringen groeten u.”

24.09.21
10.18 uur – 11.04 uur

Uit: “Wat de Cherubijnen ons te vertellen hebben”, deel I