“HET IS VOLBRACHT”

Lieve mensen,

zoek je TROOST en een MOMENT VAN BEZINNING lees dan het volgende:

ik vond “toevallig” een Berichtgeving van 16.04.17 met als titel “Het is VOLBRACHT” welke ik vandaag geschreven zou kunnen hebben:

Aangeboden door GOD en Zijn Hemelse Vrienden,

“Lieve mensen van Mij,

een Roerige Tijd is aangebroken in de zin van Verandering.
Niets zal bij het Oude blijven, niets van wat u gewend was.
Want we moeten door, en het Leven vraagt véél van ons.
Er is nu niets meer waar we vanuit het Verleden op kunnen steunen en rusten; de Weg te gáán vergt een heel andere Discipline van ons.

Er is HARD gewerkt de afgelopen Periode; er is véél néérgezet waar we de Komende Tijd véél Wijsheid uit moeten zullen putten anders geen Vervolg op deze mooie maar moeilijke Weg te gaan.
Waarom moeilijk?
Omdat het anders is dan anders en de mens is een gewoontedier.
Gewoontedieren zijn gewend te volgen en zijn daarin gemakzuchtig te noemen.
Nu wordt er van ons gevraagd ons UNIEKE ZIJN te tonen en daarbij kun je niet meer leunen op een ander, dat is uitgesloten.
Het gaat er NU om je EIGEN KOERS te varen, ook al krijg je nóg zoveel Weerstand.
Je Eigen Koers alleen brengt je tot je Diepste KERN, tot je Diepste Wezen en dáár ben je pas ècht vrij.

De meeste mensen slapen nog, zijn zich van geen “kwaad” bewust.
Zij krijgen het het moeilijkst de komende maanden!
Dan zijn er de mensen die net wakker zijn en, door “omstandigheden”, stééds weer indutten.
Ook zíj krijgen de komende Periode een ongelofelijke schop onder hun kont!
Dàn zijn er mensen die BETER weten maar nog tè zeer vechten met de Uitdagingen die hen hier gesteld worden: de Verwarring onder hen zal groot zijn de komende maanden.

Nu praten wij over degenen die al goed wakker zijn!
Ook voor hen breekt er een Bijzondere Periode aan die veel van hen zal vergen maar op een geheel andere manier.
Op een manier die hen dichter bij Huis zal brengen en dus voor HEN positief zal uitpakken.
Zij zullen er aanmerkelijk door groeien en het zal hen goed doen.
Zij zullen GOD zien staan, waardoor hun (huidige) Leven een daadwerkelijke Gedaantewisseling zal ondergaan.
Díe mensen zijn de huidige Wegbereiders; deze mensen dragen er tevens Zorg voor dat de Wereld NIET vergaat.
Met andere Woorden zij brengen Evenwicht in de momenteel hoofdzakelijk Negatieve Energie die er over de Aarde heerst.
Het DONKER wordt weer lichter, de Zon breekt weer dóór.

Terug naar Pasen.
De Dood verdreven, de steen voor het graf weggerold.
Oogverblindend Wit Licht: wàt is hier aan de hand??

Even bekomen, even alles op een rijtje willen zetten:
Wat is Pasen nu eigenlijk precies?
Wat houdt het voor u in??

Weet u het al?..

Pasen houdt in uit je Lijden verlost worden.
Beseffen dat er géén Toekomst is zonder Eigenwaarde en Eigenliefde.
Zonder dàt houdt Pasen helemaal niets ín beste mensen van Mij: léér in uzèlf te gelóven!
Jezus gaf ons het Voorbeeld: in jezelf blíjven gelóven, ondanks àlle Weerstand en Negativiteit die over Hem heen vielen.

Was Hij dan niet bang?

NATÚÚRLIJK WEL!!

Hij zweette Peentjes, Hij stond DOODSANGSTEN uit want Hij wist niet wat Hem te wachten stond.
De DOOD is éénmalig in dit Leven, de waarachtige Dood, de Dood waarbij je je Boetekleed aflegt en weer in je Blote Kont (voor GOD) staat.
Dàt is super-eng!!
Want als jij ALTIJD geloofd hebt dat jij jezelf niet waard bent dan sta je doodsangsten uit!
Dan dènk je dat jij NIET GOED GENOEG bent om dit Leven te leven!!
En voel je je uiterst nietig en klein..

Voelde JEZUS Zich óók zo?
Jezus was MÈNS, dàt voorop gesteld.
Dus ook Jezus kende Angsten, Twijfels en Onzekerheden die Hem van Tijd tot Tijd flink de Das omdeden: balanceren op het Randje met de Afgrond onder je.
Met andere woorden even HELEMÁÁL NIET IN BALANS ZIJN waardoor je een Gevoel van Zware Overspanning krijgt als alles in je Leven ineens bij elkaar komt en je dáárdoor geen Overzicht meer kent..
Dàn is het zwaar, dàn bid je om Moed en KRACHT.. hopende dat je gehóórd wordt.

Bij Hem was het NIET ANDERS.
Hij wíst dat Hij een Kind van GOD was, dat stond buiten kijf.
Maar ook Híj leverde het Gevecht tussen Denken en VOELEN, dit om de BALANS weer terug te vinden waardoor Hij (weer) dichter bij GOD stond want dàt hoort namelijk bij het Aardse Leven, daar zíjn we hier voor..
Was Hij in Zijn denken dan overheerste de Twijfel: doe Ik het wel goed?
Is dit wel de Bedoeling? Wat zijn de Gevolgen hier nou van??
Was Hij in Zijn Voelen dan gaf Hij Zich over aan de Opdracht van Zijn Vader:

Úw Wil geschiede..

Denk je eens ín: je staat er alléén voor, er is niemand die jou begríjpt, er is niemand die jou Ruimte wil geven en tòch moet je dóór..

Wáár trek je je dan aan óp?

Wáár haal je dan je Steun vandaan?..

ANTWOORD: uit de Verbinding met GOD, uit je Eigen Gevoel dat jou ALTIJD de Waarheid vertelt, dat jou ALTIJD leiden wil, dat jou altijd weer Kracht geeft om verder te gaan.
Jouw Gevoel dat zuiver is omdat het afkomstig is van de BRON des Levens, oftewel de Almacht, oftewel GOD.
Zonder GOD kunnen wij NIET léven al denken wij van wèl, omdat wij níet weten/kunnen beseffen wie GOD nu eigenlijk IS.
Dàt wordt ons ook niet kwalijk genomen.
Wij doen onszelf tekort als wij GOD geen Ruimte willen/kunnen geven want dàn verliezen wij elkaar uit het oog, helaas..

Pasen 2017: GOD roept ons terùg en wíj antwoorden Hem omdat wij eindelijk zijn gaan beseffen dat wij niet zónder Liefde, Warmte, Houvast en Respect kunnen en níet zónder onze Persoonlijke Vrijheid kunnen leven.

Nú pas zijn wij eraan toe om de Liefde van GOD, wat betekent “IK BÈN ER ALTIJD VOOR JE, JE STAAT ER NÓÓIT ALLEEN VOOR” weer toe te laten.

Pasen 2017 betekent dus VERBINDING, dit in de Breedste Zin van het Woord!

De Verbindingen herstellen, het Nut van het Leven weer inzien, zodat wij er weer iets van kunnen maken!

Terug naar Jezus: Híj ging ons vóór.
Hij ging ons vóór in alles, in hoe je als Mens moet leven hier op Aarde: dat je alles moet geven maar nóóit en te nimmer teleurgesteld moet raken/zijn in jezelf omdat je je uiterste Best doet om een Goed Mens te zijn en dàn is het GOED, beste mensen, dàn is je Missie volbracht.
Want dàt is het enige waar wij ons “druk” over hoeven te maken: in àlle Eenvoud als MENS te leven hier op Aarde.
Dat betekent Gelóven en Vertróuwen, ervan overtuigd zijn dat er méér is, dit in de Breedste Zin van het Woord.

Hemel en Aarde worden weer verbonden omdat de Mens nú luisteren wil en dàn verandert de Toon van Leven op Aarde: dan komt er méér Welwillendheid, Troost en Duidelijkheid, dan openen wij ons voor elkaar en kan de Liefde, óók voor onszelf, weer gaan stromen!
Zó wordt GOD gezien, zó wint Híj weer Terrein en was de Dood van Zijn eniggeboren (wat betekent uniek) Zoon niet voor niets.
Want omdat Jezus een Doorzetter was en uiteindelijk Zijn ANGST voor het Onbekende overwonnen heeft kunnen wíj nu in Vrede met onszelf gaan leren léven.

Pasen 2017: je Kruis achter je laten.
Wederopstanding: ik volg Jezus ná, ik neem Zíjn Leven als Voorbeeld voor míjn Leven in de zin van het leren mèns te zijn.

Dat betekent eenvoudigweg:

DOE NÍET MOEILIJK MEER MAAR LÉÉF.
NÉÉM DE DAG ZOALS GOD DIE U VOORSCHOTELT EN ACCEPTEER HET LEVEN ZOALS HET KÓMT.

Eenvoudig?
Óm de dooie dood niet!
Om dàt te kunnen moet je éérst jezelf onder ogen (leren) zien.
Moet je accepteren dat je niet alleen leuk en aardig bent maar af en toe óók een héél vervelend Schepsel dat alles in de war schopt..
Het ís nu éénmaal zo en het geldt voor iederéén: we zijn MENS en dáárom zíjn we zo.

HET HOORT ER HELEMAAL BIJ: GOD MÁÁKT GEEN FOUTEN EN HEEFT ALLES WELDOORDACHT NÉÉRGEZET, IN COMPLEET EVENWICHT MET ALLES WAT WIJ HIER MOGEN LEREN EN TOT ONS MOGEN NEMEN.

Dus FOUTEN zijn Leermomenten, want dáár zijn ze voor bedoeld: het moment te leren doorzíen waardoor je je BEWUST wordt van jezèlf als MENS zijnde.

De Zonde is dood.
De “Zonde” bestáát niet langer: we werken met zijn allen nu BEWUST aan een Betere Wereld en in díe Wereld bestaan géén Zonden (meer) waardoor je in de HEL zou komen, zeker weten van níet!!
Waarom niet?
Omdat wij nú beseffen welke kant het uit moet en dàn worden zelfs Zonden = je bewust afzetten tégen- POSITIEF en leveren een bijdrage aan een Nieuwe Wereld.

Nooit over nagedacht hè?
Maar zo ÍS het wèl lieve mensen, ÈCHT WEL!!

Wees dus gerust, het Lijden en Sterven mag voorbíj zijn.
De Opstanding = wederom geloven in onszelf – brengt ons nu de Nieuwe Wereld.
Een Wereld waarin wij gelijk zijn aan elkaar en elkaar niet meer zullen verloochenen..
Jezus zorgde voor een Nieuw Begin: Híj rondde àf waar wíj hedentendage een Nieuw Begin zien: onszelf mogen liefhebben zodat wij de Wereld kunnen dienen.
Híj gaf het Voorbeeld, ging er bíjna aan onderdóór: de Strijd om een Eigenwaardig Leven kostte Hem bijna de kop.
Met andere woorden was Híj ons niet voorgegaan dan was de Aarde NU gedoemd te “mislukken”.
Dan was er géén HOOP meer op een Beter Leven hier op Aarde geweest en was de Aarde nu vernietigd door alles wat zich hier nu, op dit moment, afspeelt.
Dan hadden wij met zijn allen deze verschrikkelijk Zware Last niet meer kunnen dragen en waren we tenonder gegaan.

Nú pakt het anders uit.
Nú herpakt het Leven zich omdat wij mensen het Licht onder ogen willen zien!
De Aardse Strijd wordt afgerond, we zijn op Weg naar een Nieuwe Wereld, een Wereld waarin Liefde en Samen Delen de Boventoon voeren en dàn zul je eens wat beleven!!
Dat is ONGEKEND en brengt Tranen in je Ogen: dus tòch!
Liefde bestáát en zal overwínnen!!

NIEMAND hoeft meer bang te zijn; niemand.
GOD slaat geen MENS óver die in Zíjn Nabijheid wil zijn: onthóud dat alstublíeft lieve mensen want dàt is uw Redding!
U hóeft niet meer moeilijk te doen, leef gewóón uw Leven door er te zíjn, precies zoals u BENT:
méér wordt er níet van u gevraagd..

Dàt is uw (Levens)OPDRACHT: ER TE ZÍJN, op dusdanige wijze dat de ander u ziet stáán.

Dàn kunnen we weer bouwen, dàn nemen onze Krachten weer tóe en komen we weer bij onze Oorsprong, dàn kunnen we zèggen:

HET IS VOLBRACHT

Nú zijn we vrij en kan ons werkelijke Leven begínnen waardoor we als mens weer helemaal zichtbaar worden: stil maar, wacht maar, alles wordt Nieuw, de Hemel en de Aarde..

Nog één keer de Connectie met Jezus:
Hij heeft het alléén gedaan.
Een berezware Taak, niemand kon Hem verlossen.
Alleen Hijzèlf, door weer in Zichzelf te leren gelóven, waardoor Hij Zijn Taak volbrengen kon.
Natuurlijk had Hij de Steun van Zijn Vader en Diens Begeleiders en Helpers.
Maar: wàt GUN je jezelf?
Hóe STERK moet je zijn om al die (Aardse) Verleidingen te weerstaan?
Er zijn er vele, en ook Jezus heeft met ze gevochten want Hij was MENS en géén GOD.
Een Mens is van Tijd tot Tijd het Overzicht kwijt, moet het Stuur willens en wetens uit Handen geven en vechten met zijn Onvermogen = Gebrek aan Overgave..
Uiteindelijk slaagde Hij erin Zich volledig óver te geven: “Vader, in Úw Handen beveel Ik Mijn Geest..  Amen.”
En tóen gaf ook Zijn Lichaam zich óver en gaf Hij de Geest.

Zijn Taak was bijna volbracht.
Nú kon Hij aan de Wederopstanding beginnen, dat wil zeggen een Nieuw Vervolg op Zijn (oude) Leven, wat als BASIS moest dienen om in Evenwicht te blijven bij alles wat kómen ging/gaat.

Hij heeft de Geest gegeven: pas dàn ben je een vrij mens.
Pas dàn, als je kunt zéggen: Úw Wil geschiede.
Wàt U ook zègt, ik vólg U, zónder commentaar.

Dàt is moeilijk, voor een “weldenkend” mens: wíe bepáált dan?
Wáár ligt je Grens, waar is je Wil??

GOD zórgt.
Telkens en telkens wéér.
HÍJ heeft het Overzicht, NÍET WÍJ.
Wij dènken dat, maar ondertussen is het Tegendeel wáár.
Wij KÚNNEN het doodeenvoudig niet overzien, nóóit en te nimmer, want daar zijn we NÍET voor geschapen: ÚW WIL GESCHIEDE, OM MIJNENTWIL.
Ja, om mijnentwil: zó lief heeft GOD de Mensheid dat Hij het liefste wat Hij heeft “weggeeft”:
Zijn Kind, zó puur, zó zuiver.
Wàt een Pijn moet dat geven, wàt een dubbel Gevoel.
Tòch heeft Hij het gedáán: omdat Híj niet zonder ons kan en wíj niet zonder Hèm; een EENHEID moeten we vormen om het Leven weer leefbaar te kunnen maken, anders sterft het Leven uit, heel simpel gezegd..

Pasen 2017.
Een Nieuw Begin.
Een Nieuw Begin met véél Duidelijkheid dit keer.
Met een Leven dat ONOMKEERBAAR is, waar je RECHT op àf stevent zonder het Tij nog te kunnen keren, gelukkig!

Ein-de-lijk tot LEVEN geroepen: Uw Wil geschiede.. om mijnentwil.

Ik dank U, want ik besef nú pas dat ik MENS ben en alleen dàn kun je weer zíen èn gelóven.

Mensen, dúrf er te zíjn.
Néém geen blad meer voor de mond, Ik bèn er voor u.
Laat alles nu naar buiten treden, daar is nu àlle Reden toe.
Aanvaard uw Lot als mens-zijnde, dáárdoor komt u verder.

Laten we samen deze Weg vervolgen, er is geen Ontkomen meer áán.
Waar Liefde is gebiedt de Heer Zijn Zegen.

AMEN.

U aangeboden door uw GOD en Zijn Hemelse Vrienden,
mèt een lieve Paas-groet.”

P.S.: Pasen 2017 = nu Pasen 2020 als je het mij vraagt..

 

16.04.17
09.54 uur – 11.28 uur

 

uit: “Op Weg naar Jezelf”, deel II