“DE KRACHTEN BUNDELEN”

Aangeboden door GOD en Zijn Helpers

“Er komt nu héél wat Oudzeer vrij.
U zult dat gaan merken en vooral na het Weekend want dáár ligt de Brandhaard (van het Ongenoegen).
De Tranen zullen Rijkelijk vloeien en geven u wat u wènst: Ruimte.
Ruimte om weer mens te worden.
Er is niets aan de Hand met u.
Alles verloopt volgens Plan en Ík waak over u.
Al is het soms èrg pittig om te Doorstaan u zult er níet in verdrinken.
Dàt belóóf Ik u.

Alles wat nú kómt wordt over zó ’n Andere Boeg gegooid en dat verbijstert u want wàt is nou Liefde?Welke Voorstelling moet je daar dàn bij maken?

Héél simpel.
Het lijden voorbíj.
Dáár begint de Liefde te strómen.
Want ná het Lijden ontstaat er een Helder Zicht dat Alles “verklaart” en dàt is Schrikken geblazen!
Hóe omfloerst hebben wij altijd gekeken.. en hoeveel Hartenpijn heeft dàt veroorzaakt..
Maar nu de Deur van het Lijden zich sluit kan de Harmonie (weer) tevoorschijn komen en ontdooien de mensenharten, waardoor er heel Andere Gezichten tevóórschijn komen en dat zorgt voor Woede, heel veel Woede bij hen die het (nog) niet begríjpen kunnen en die (koste wat het kost) vast willen houden aan hun Angsten en Onzekerheden, wat héél Duidelijk voor een Afscheiding zal zorgen in deze Wereld van Onvermogen.. met alle gevolgen van dien!
Deze Tijd is niet eenvoudig voor hen die stug in hun Aard zijn.
Want door de Poort (van Liefde) gesloten te houden krijg je het Gevoel te Stikken in je Eigen Onvermogen en dat is een uiterst onaangenaam gebeuren op dàt moment.
Dóór te Aanvaarden dat het Leven ís zoals het ís en er niets (meer) aan te willen veranderen komt er een hele Andere en Nieuwe Energie (in ons allen) tevoorschijn die Nieuwe Tijd = Voortgang betekent en dàt is een geheel Nieuwe (Levens)Ervaring die je een héél Andere Bril geeft die voor véél Positieve Veranderingen zorgdraagt.
De Angsten omtrent het Bestaan verdwijnen geleidelijk aan naar de Achtergrond; eerst in klein = privé formaat, daarna óók op Wereldschaal al laat dàt nog even op zich wàchten.
Er moet nog zóveel omgezet worden in de mens zèlf en dàt kost nog onmogelijk veel Moeite als er nú géén Bruggen gebouwd worden, Bruggen die de Weg ontbloten naar een Wereld vol Liefde en Geduld die wij zèlf zullen moeten creëren vanuit onze Overgave aan het Goddelijke Licht dat ons Vuurtje brandende houdt.
Er ís niet zoveel meer te vrezen: de Angel (van Onvermogen) heeft z’n Gif verloren en werkt nog wat ná.
Maar dàt is slechts om een Duidelijke Afronding in deze Wereld van Negativiteit te voltooien waardoor de Deur voorgoed gesloten blijft.
Zolang wij hier nog niet helemáál van overtuigd zijn blíjft de Boosheid/Agressie latent aanwezig in eenieder van ons.
Maar spoedig buigt dit àf want nógmaals de Kracht hiervan ís reeds verloren gegaan waardoor wij nú de Nieuwe Weg kunnen gaan verkennen en bewandelen.

De Bron zal Zich op de méést uiteenlopende Manieren gaan uitdrukken; zovele mensen zovele wensen en de variatie zal eindeloos zijn!
Wat nu éérst Voorrang heeft is het leggen van Verbindingen die er niet om liegen; van Hogerhand komt men met Vraagstukken die voor de mens (nog) niet te overzíen zijn.
Tòch worden zij in Dank aanvaard door hen die willen léren omdat het hún Leven enórm verrijkt.
De Vraagstukken en hun bijbehorende Antwoorden zijn oneindig want heel de Schepping raakt en is erbij betrokken en dàt houdt héél wat ín.
Oók het Hoofdstuk Genezing gaat heel Andere Ingangen kennen.
Zolang er van uit de Ontkenning gelééfd wordt kan het Hoofdstuk Genezing – een Wereld op zich – niet (verder) aangesneden worden (de Diepte in) omdat er dan tè veel Vragen rijzen onder hen die zich hierin willen verdiepen maar zichzelf nog niet gevonden hebben.
Alleen de Puurheid van Leven = tevens Pure Zelfliefde is sterk genoeg om deze “Geheimen” toe te laten op een manier dat deze Verrijking tot Groei leidt.
Onze Werelden verlangen naar elkaar en elke dag is een stap(je) dichter bij de uiteindelijke Ontmoeting die “Voortgang” heet.
Alle Wegen komen nu ècht tesamen en dat brengt veel Spanning teweeg want hóe en wàt zou het zíjn?..

De Liefde gaat/staat nog stééds vooróp.
Het is níet zo dat er nu nog iets te verliezen valt; vanaf dit Punt van Overgave valt er alléén nog maar te winnen als het om Liefde en in díe Zin Rijkdom gaat.
Want zij die zich willen verrijken kunnen nog maar één Ding doen en dat is doorgroeien tot de Top, hún TOP.
Om daar zéér binnenkort van hun welverdiende Uitzicht te mogen genieten.

Veel liefs, met een Warme Groet van GOD:

“de Aanhouder wint!”

Altijd in Liefde; onthoud dat nu voor Eeuwig!”

 

26.04.19
10.45 uur – 13.23 uur

uit: “Alles wordt Nieuw”