“DE OVERTOCHT”

Lieve mensen,

 Waar het nu om gaat is de Hartstocht. Zóvele mensen zijn de Weg naar hun Hart kwijtgeraakt waardoor wij nu meer Problemen kennen dan ooit tevoren. Deze liefdeloze Houding moet herzien worden, dit voor ons Eigen Bestwil. Dit LEVEN moet herzien worden..

Er is nog zóveel wat te verbeteren valt door de Uitwerking van de Liefde weer tóe te laten in ons Leven. Ons Leven op de schop nemen; dáár is het nu de Tijd voor.

Dúrven kijken naar hoe wij anders óm zouden kunnen gaan met Pijn en Verdriet, Onmacht en Boosheid, Teleurstelling, Onduidelijkheid in de Breedste Zin van het Woord. Er valt nog véél te verspijkeren en dit is de Tijd ervoor: ons Leven herzíen zodat een Nieuwe Generatie geboren kan worden. Dit valt níet mee. Er is zóveel wat een frisse kijk behoeft, een Kijk vanuit Positiviteit en Liefde want Liefde heelt, Liefde betert, Liefde zuivert.

Veel mensen zijn daar bang voor: willen het liefst alles bij het Oude laten, hoe ingewikkeld het soms ook kan zíjn! Want hun ANGST leidt hen, NIET hun Hart. En dat Hart heeft nu juist RUIMTE nodig om de WERELD Nieuw Leven in te kunnen blazen.

Er is veel Moed nodig om de Veranderingen aan te kunnen en dóór te willen zetten. Je hele Leven op de kop, met alles wat daarbij hoort! Dat valt níet mee, veel Tranen komen dan vrij.. want het Ware Leven wordt dan onder ogen gezien en dàt zorgt voor een flinke Reorganisatie, vooral inwendig.. Waar het NU om gaat is Overgave: wáár ligt je Grens, hóe wil je verder? Wàt durf je áán?? Hóe staat het met je Geloof en Vertrouwen? Kan het nog een stootje hebben?.. Of is de rek eruit?..

Want mensen, het gaat om Groei en Groei zorgt voor Beweging en die Beweging zorgt voor Verruiming, zowel lichamelijk als geestelijk en dáár moeten we het nu van hèbben!

Overgave betekent UW WIL GESCHIEDE, telkens wéér.

Overgave dáár waar je denkt dat er geen Lucht meer mogelijk is: je hèbt alles al herzien, wat nú dan nog? Overgave is een Werkwoord, je Hele Leven LANG. Het zorgt er telkens weer voor dat de volgende stap gemaakt kan worden en dáárvoor is Moed nodig, daarvoor is Kracht nodig, daarvoor is Eerlijkheid nodig, Eerlijkheid naar Jezelf: welke Weg is míjn Weg te gaan, KAN ik dat, WIL ik dat, wat bereik ik ermee..

WE HEBBEN GEEN KEUS MEER.

DEZE TIJD VRAAGT ALLES VAN ONS.

Dat betekent ALLE ZEILEN BIJZETTEN, ook als we NIET WETEN hóe. Dan vergt het alles van ons om NIET in te grijpen en alles te dúrven laten gebeuren want dàn zíen we en eerder NÍET. Zien we hoe GOD’S WEGEN LÓPEN en dàn pas begríjpen we: begrijpen we wat LIEFDE is en wat voor Uitwerking dat op ONS en ONS LEVEN heeft..

Deze Tijd stáát daarvoor: weer opnieuw Kontakt maken met GOD door Hem BEWUST in ons Leven tóe te laten maar nú op een Manier die óns Bewustzijn overstijgt: ÚW WIL GESCHIEDE waardoor IK ziende word. Waardoor ík begrijp hoe het Leven werkelijk in elkáár zit en mij wat te bieden heeft!

Lieve mensen het houdt heel eenvoudig ín weer Vertrouwen te krijgen in een GOD die bestáát, een GOD die reëel is, die ons ziet staan en die wel DEGELIJK rekening met ons houdt omdat Híj exact weet hoe wij in elkáár zitten.

Wat is er mooier dan díe Steun te ervaren, díe LEIDRAAD?

Het is een enórm “HANDVAT” dat ons véél te bieden heeft.

Hóe vind je GOD?

Door Overgave.

Door gewóón aan het Werk te gaan met je Leven en kijken hóe de Wegen mogen lópen. In àlle Gevallen valt er iets van een Leven te máken want een Leven is kostbaar en éénmalig. De Lessen je voorgeschoteld in dit Leven keren niet wéér mits je ze doorzíen en begrépen hebt.

Leven is moeilijk doordat wij (te) veel Denken: dàn zien wij door de Bomen het Bos niet meer en slaan de Angst en het Ongerede tóe en hóe vechten we ons dáár dan weer uit?? In deze Tijd leren wij niet meer te dóen maar te erváren: Ervaren gaat nog een stapje verder en geeft ons Hernieuwde Inzichten: want een Kind is ons geboren, deze Voorganger wijst ons de Weg! De Weg in het Mens-zijn, níet in het Perfect zijn, daar zijn we niet voor. Ónze Wegen wijzen ons de Weg van het Hart, de Weg van het Dóen = Úw Wil geschiede… en ik kàn èn màg hier niets aan veranderen anders raak ík de Weg kwijt..

Híj heeft het OVERZICHT, iets wat we zo langzamerhand wel kúnnen wéten.. Laten we Hèm nu tegemoet komen: ik geef U de Kans, de Kans van Leven in míjn Leven.. Ik heb geléérd te luisteren dus nú volgt er een Andere Route: voor wie zíen wil, voor wie hóren en vóelen wil..

De OVERTOCHT.

Een Straatje verder als het om Geloofsovertuiging gaat, letterlijk, want dàt houdt in Gelóven èn Vertróuwen, dè Nieuwe Pijlers van ons Bestáán.

Dàt hebben we nu nodig om de Nieuwe Wegen = de Toekomst onder ogen te zien.

Een Geheel Nieuwe, Onbekende ROUTE omdat het zoveel van ons vergt in het láten gebéuren zodat de Wereld óp kan knappen.

Want dàt is toch ons uiteindelijke Doel:

de Wereld weer Leefbaar te maken en dit kan alléén door ons (weer) te laten leiden door een Overmacht die Kennis van Zaken heeft.

 Alleen dàn komt àlles weer bíj elkaar; alleen dàn is Leven weer haalbaar. Alleen dàn komt de Onderste Steen bóven en Herzíen we: alleen dàn wordt GOD èn het Leven weer ZICHTBAAR. Alleen dàn maken we de Overtocht: mèt zijn ALLEN, onder de Bescherming vàn.

HET BELOOFDE LAND.

De Uittocht is begónnen.

Het Licht gloort aan de Horizon: Vrijheid van Leven, Blijheid. Voor hen die gelóven willen.

Een Kerstgroet van àl uw Dierbaren.”

24.12.17 08.21 uur – 09.22 uur