“DOORBRAAK”

Aangeboden door GOD:

“Lieve mensen van Mij,

Nieuw Leven ontstaat uit een Vruchtbare Bodem.
Een Bodem die gezuiverd is van àlle Afval en Onvrede denkbaar.
Een Bodem waar alléén nog Liefde heerst, met àl haar “Kunnen” .
Want een Bodem ( = een Wereld ) waar het Evenwicht teruggekeerd is daar is àlle Kans van Slagen op een Nieuw Leven.

We hebben hier làng op moeten wachten.
Het heeft ons ALLES gekost, en nóg.
Nóg ploeteren wij rond in dit Nieuwe Gebeuren dat (Zelf)Liefde heet.
(Zelf)Liefde verandert je Zienswijze volkomen.
Het verandert je Begin- en je Eindpunt.
Het laat je zíen dat elk mens (Nieuw) Leven waard is!
Er is niets wat níet klopt in dit Leven; alles mag er zíjn en in Liefde ontvangen worden.
Want Leven is zoals Ik het bedoeld heb.
En in Oorsprong is alles compleet om dit te ondergaan.

Het Duister heeft ons danig in de war gebracht.
Het Duister wat ons afleidde van ons prachtige en zuivere Bestaan.
Het Duister móest ontstaan, het wees ons de Weg naar het LICHT.
Het Licht dat Levens redt en doet inzien.
Inzien dat plus en min SAMEN het Leven vormen.
Dit zal nóóit anders kunnen zíjn.
Alleen, NU kunnen wij bewust terugkeren naar het Licht omdat wij de Weg weten; het Verschil beginnen te zien tussen “GOED” en “KWAAD” welke samen het Leven vormen en dit zal een blijvende Verbinding zijn met de Goddelijke Wereld die Leven heet.
Alles wat wij nu denken te “plannen” wordt aangestuurd, op een dusdanige wijze dat wij gezamenlijk de Power zullen/kunnen laten zien van het Verbeteren van deze Wereld, welke uitsluitend nog naar het Licht kan groeien omdat de Weg terug is uit/afgesloten.

Dit houdt nú ín dat wij als mens ontzettend gaan veranderen; onze normen en waarden worden/raken drastisch bijgesteld en dat geeft wereldwijd immense veranderingen welke ons flink doen schokken: “Hóe is dit mogelijk? Hóe moeten wij daarin verder?..”
De Oplossing is nu voorhanden: door er nu gewoon te Zíjn verandert ons Streven waardoor wij heel anders gaan reageren op onze huidige situatie.
Met andere Woorden door weer in alle Eenvoud MENS te mogen/kunnen zijn kunnen wij door de Rust en Vrede die dan ontstaan weer geheel gaan ontspannen en gaan wij heel anders uit onze ogen kijken.
Het Gevolg is dat wij onszelf daardoor weer kunnen accepteren zoals we zíjn en door díe Drukverlichting ontstaat een hele Nieuwe Wereld die ons véél brengt.

Want pas als wij onszelf kunnen accepteren zoals we zíjn zullen we de Behoefte tot Bewijsdrang langzaam kunnen laten gáán, waardoor Oorlogvoering in de breedste zin van het Woord steeds verder van ons àf komt te staan.

Dit Streven kost Tijd en Energie, heel veel.
Zoiets is niet af te dwingen, het vraagt Tijd en Ruimte omdat het van je vraagt je hele Doopceel te lichten en alles nog eens goed te bekijken voordat je tot een Waar “Oordeel” komt: een MENS kan alleen bestaan als hij/zij een Diep Geloof beleeft vanuit jezelf ÓVER jezelf.
Met andere Woorden: heb jezelf lief zoals je bènt.
Maar weinigen gunnen zichzelf deze Wereld van Vrijheid die de Ziel verlost.
Wij doen nog stééds véél te moeilijk, ook in deze Tijd van Doorbraak en Verlossing nog: het Streven is goed maar de Uitvoering nog stééds abominabel als je het Mij vraagt!
Een mens hoeft niet te Lijden als hij/zij zichzelf begrijpen kan.

Met andere Woorden leef in eenvoud dan zie je vanzelf wie je bènt en wàt je aankunt.

Het gaat er in het (Aardse) Leven om jezelf waar te maken op een Wijze waar geen Machtsstrijd aan te pas komt, er gewoon te Zijn is genoeg!
Hóe vind je dat uit?..
Jezelf de Ruimte geven, iedere dag wéér.
Jezelf ontdekken door géén Oordeel meer te vellen over je Verleden: het IS zoals het IS en het dient/diende een DOEL, namelijk jezelf te vrijwaren van àlle Oordelen die óóit over je geveld zijn, door wíe dan óók!
NIEMAND is perfect, al denkt men van wel: deze Arrogantie ten Top maakt vele Levens kapot door de indoctrinatie die uit deze Houding voortkomt!
Het gaat er nú om de Innerlijke Rust wéér te vinden; de Rust van waaruit de Blik op het Leven zich als vanzelf ontvouwt.
Het klinkt zo ingewikkeld maar het betekent gewoon:

DOE WAT JE HART JE INGEEFT WANT ALLEEN OP DÍE WIJZE BEREIK JE JE (LEVENS)DOEL EN DIT ZONDER PARDON.

Met andere woorden geen mens kan je raken als je Zuiver van Geest en van Hart bent.
Het Leven kàn niet ingewikkeld zijn als je uitgaat van de Eenvoud: wat dáár geboren wordt is rechtstreeks verbonden met de Bron des Levens van waaruit wij allen bestáán hier op Aarde.
Met andere woorden er wordt je niets afgenomen, er wordt slechts toegevoegd.
De Liefde voor Jezelf krijgt een KANS als je de Deur openzet.
Dat betekent Genoegen nemen met wat je krijgt aangereikt, dat móet genoeg zijn om dit Leven een Nieuwe Vorm te geven op BASIS van (Zelf)Liefde en (Zelf)Waardering: dàt is een Nieuwe Ingang voor wat betreft de Opwaardering van dit voor ons zo Bijzondere Leven!

De Richting die we nu uitgaan brengt grof geschut met zich mee: alles komt bloot te liggen wat ons nog zoveel Pijn doet en Ongemak bezorgt.
Deze Opgaaf kunnen we níet ontkennen en zij zal ons tot diep in ons Hart confronteren met wie we werkelijk zíjn.
Dat heeft tot Gevolg dat wij als mens volkomen raken en dat is een hele Andere Manier van Zíjn dan we tot nú toe gewend waren: als je werkelijk begrijpt hoe je in elkaar zit dan heb je niets meer te vrezen en bèn je slechts.
Dat houdt in géén Facades meer, je wordt ronduit gezien en schaamt je daar níet meer voor: elkaar recht in de ogen kunnen kijken, zonder Pijn dit keer en zonder Angst voor Afwijzing.
Want als je leeft vanuit je Hart heb je/ken je deze Bedenkingen niet meer en is alles wat ooit scheef zat weer op z’n Plaats gevallen, dáár waar het thuishoort.
Daardoor zie je de Werkelijke Waarde van het Leven weer onder ogen en is er niets meer over van het oude nu onbekende wat niet meer in dit Leven thuishoort en zodoende geen functie meer heeft.
Alles wat daar nog mee te maken heeft zal gestadig aan van je afvallen en je verlaten; dit zal een Ware Lastenverlichting blijken te zijn.
Voortaan mogen wij anders naar het Huidige Leven gaan kijken; met minder Schuldgevoel en meer Duidelijkheid, waardoor wij niet meer gebukt gaan onder de Erfzonde die voor ons zó zwaar gewogen heeft dat Leven eenvoudigweg niet meer mogelijk was.

Voor alle Duidelijkheid: je bènt er en hoeft niet meer te “veranderen”: wie je bent zó moet je blíjven, heet jezelf welkom van nú af aan!
Ik kijk je nu recht in je ogen en zie géén Ongelijkheden meer.
De mens is herschapen door z’n Eigen Inzichten, hier valt niets meer aan tóe te voegen.
Néém uzelf zoals u bènt, Ík neem er Genoegen mee want het was Mijn Eigen Idee.
Àlle Waanideeën aan de kant, Ik hóu van u; dit tot in lengte van Dagen.

Een liefdevolle groet van GOD, úw Vader.”

06.01.21
11.01 uur – 11.28 uur
07.01.21
07.54 uur – 08.31 uur
09.20 uur – 09.38 uur

uit: “Op Weg naar Jezelf”, deel II

foto: RGBSTOCK