“GOLGOTHA” – het Lijden van de Mens

Voor              : de Lijdende Mens
Van                : Jezus, uw Broeder in deze Strijd

“Lief mens,

de Weg naar het Christendom was/is een Lange Weg te gáán.
De Wind waait uit diverse Hoeken als het gaat om dit hele Gebeuren; de Meningen lopen uitéén.

Ik wil het simpel houden.
De Lijdende Mens is genoeg om een héél Boek/Boeken mee te vullen!
Wij beperken ons hier tot de Kern van het Lijden, Oorzaak & Gevolg.

Wàt speelde zich àf op Golgotha?..
Daar kan ik kort over zijn: het afleggen van een juk dat vele Mensenlevens gekost heeft.
Het Aanvaarden dat een Mens Mens is en móet zíjn omdat er anders géén Leven op Aarde mogelijk is.
Het Aanvaarden dat wij als Mèns elkaar moeten léren dat Leven Liefde is!

Met andere woorden: het Leven leert ons dat er twee kanten zijn, óók aan een Mens, en dit zal nóóit ànders wórden.
Een Mens in Evenwicht heeft het Lef beide kanten te tonen omdat dàt, díe Leef- en Zienswijze, hem in Leven houdt!
Een Mens hóórt Emoties te kennen, dè “Communicatie-middelen” bij Uitstek.
Leren communiceren mèt die Emoties is een “Kunst” omdat ons dat “afgeleerd” is: nee, met een “stalen gezicht” kom je verder..

De Tijd is nu om onze Ziel & Zaligheid weer bloot te leggen zodat wij weer gezíen worden.
Een Klus die véél van ons vergt in deze Bizarre Tijd waarin er géén “samen” meer Zichtbaar is..
Het is nú “ieder voor zich” en dat zal het óók altijd blíjven!
In de zin van Denk & Doe voor jezèlf, want daarmee word je weer Zichtbaar.
Dàn kunnen wij weer oog krijgen voor elkáár en SAMEN verder gaan, ieder vanaf z’n Eigen Spoor met z’n Eigen Inbreng.

Jezus aan het Kruis

Zíjn Lijden en Sterven waren niet voor niks!
De Weg (van Ontwikkeling voor de Mens) die híj bloot legde geeft ons een Toekomst als Mens zijnde.
Dàt betékent: de Ware Emoties weer toelaten zodat je Hart gelucht wordt.
Zichtbaar worden in díe Zin, de Ware Zin van het Woord.
Jezus had als Mens een Strijd af te leggen: de Strijd die hij voerde om óns (weer) tot Leven te brengen.

Dat betekende een Doodsstrijd, tot hij er letterlijk bij néér viel.

Ook hij kreeg Hulp onderweg; ook hij stond héél alleen in zijn Strijd om zijn Hoofd boven water te houden en zijn Angsten onder ogen te zien: de Angst om deze Doodsstrijd met àlles wat daarbij hoort (de Kruisiging!) niet te kunnen volbrengen, waardoor héél zijn Geloof in elkáár zou kúnnen storten en wàt was dàn het “Verschil”?
Wat was dàn het Vervolg, hoe lang hadden we dàn moeten wachten tot er wéér iemand opstond die het aandurfde Mens te zijn en zódoende een Voorbeeld voor alles wat lééft??

GOD dúrven díenen betekent àlles uit de kast halen om te blíjven/leren Gelóven & Vertrouwen, hóe de Vlag er ook bíj hangt.
Hóe gróót je Angsten ook zíjn, er níet aan tóegeven maar aanvaarden dat Angsten bestaansrecht hebben om jóu de Weg te mogen wijzen, tòtdat.. jíj begríjpt dat jíj er bènt, dat jíj meetelt, dat jíj er mag zíjn in het Mens-zijn, dat jíj de Moeite wáárd bent om te léven!

Jezus ging ons vóór op dit Levensspoor..

De Voltooiing rust nu op ónze Schouders: door het “Amen, het zíj zo” kunnen wij hèm (h)erkennen in onze Hernieuwde Levenswijze die Licht in de Duisternis brengt.

Het is volbracht

als wij begrepen hebben dat Mens-zijn dè Oplossing is voor àl onze Problemen; dàn zal de Machtsstrijd verloren zijn en breekt de Zon weer door.
De (Weder)Opstanding die dàn volgt leidt ons naar een héél Ander Leven; een Leven van Verlichting, dit in de Breedste Zin van het Woord.
Je Ziel & Zaligheid blootleggen: dè Uitkomst om als Mèns te kunnen léven.

Wees hèm Dankbaar: híj durfde het áán om zichzèlf te laten zíen zodat wíj in Weelde kunnen léven.

Véél liefs.”

19.05.21
09.19 uur – 10.13 uur

Bron: “Ontmoetingen met Jezus”

Foto: Bureau & Levensschool Nurlaila