“In Liefde”

Voor jou:

“De Strijd die (vrijwel) achter ons ligt levert ons véél Krediet op.
Nu wij het Overzicht op ons normale Leven kwijt zijn duiken er weer Nieuwe Uitdagingen op die ons vèr zullen brengen mits aanvaard.
Een Weg rechttoe rechtaan vind je niet meer, er zullen véél scherpe haarspeldbochten te zien zijn dáár waar het Leven véél inhoudt.
Het gaat nu veelal om Geloven & Vertrouwen.
Daar waar dat ontbreekt vind je die Onmogelijke Opgaves en breek je je Nek erover.
Àlles is te dóen mits je vooruit blijft kijken.
Achterom kijken heeft nu ècht geen zin meer.
Wat dáár ligt is een Vergaarbak van (On)Verwerkte Emoties die een plek hebben gekregen waardoor het Hedendaagse Leven weer mogelijk is, het vormt de Basis van het Huidige Bestaan.

Wat nú komt drijft ons verder.
Het laat ons zíen hóe Diep we kunnen gáán en wat ons dat oplevert!
Een Reden te méér om nóóit òp te geven omdat er àltijd weer Lucht komt.
Willens en Wetens moeten wij deze Weg gáán.
Zonder dàt zullen wij nóóit “los” vertrouwd raken en dat weten wij àllemáál.
Het Doel van het Leven is het áán te durven jezèlf weer te laten gáán.
Dat betekent géén blad meer voor de mond nemen en niemand nog willen sparen want Eerlijkheid geeft Duidelijkheid en daar heeft ieder mens recht op.
Confrontaties zullen er dan zíjn: tè óver.
Maar ook dáár komt op den duur (weer) Verandering in.
Want zodrá de Rust is wéérgekeerd worden de “normale” kibbelpartijen weer zachter en is er minder Behoefte aan Razernij = Plaatsbepaling, waardoor de Sfeer veranderen kan.
Er is véél Rumoer wat zich op déze Manier kàn en gáát oplossen.
Waardoor het Beste Beentje weer vóór komt te staan.

Er valt nog zóveel te géven, mits onderkend wordt wie wij zíjn en wàt ons Doel is hier op Aarde: pas dàn kunnen wij aan het Werk door ons Hart volledig te laten spreken in de Taal die door ons allen verstáán wordt: de Onvoorwaardelijke Liefde die iedereen blij maakt!
Wat er nú staat te gebeuren leidt ons allen naar die Weg waardoor er niemand “buiten de boot” valt.
Want iederéén, geen één uitgezonderd, zal gewezen worden op zijn/haar Verantwoordelijkheden aangaande dit (Aardse) Leven en wat hiermee te dóen om alles weer tot één Geheel te vormen.
Het Wedstrijdelement gaan wij totáál uit het oog verliezen.
Het gaat alléén nog om het samen waar onze Kracht ligt.
De Aarde zal prompt feller kleuren (letterlijk) als de Liefde toeneemt.
Over 7 jaar is dit allemaal zó duidelijk áán te wijzen!
En zullen mens & dier al in zó ’n Andere Sfeer verblijven..

Natuurlijk valt er nog genoeg te verhapstukken, voor ons àllemáál.
Maar dat zal ook de Band vormen die wij nu áángaan.
Want dóór de Zelfliefde komt iedereen weer tot Léven en gaat iedereen zien wáár het om drááit.
Pas daarná is iedereen in staat het Goede = het Allerbeste in zichzelf naar boven te halen om ermee aan het Werk te gaan!
Er valt nog genoeg áán te dragen àls je maar weten wilt wíe je bènt.
Pas daarná kan de Kraan volledig open en stagneert er niets meer.

Voor nu is het Duidelijk dat er Spannende Dingen gaan gebeuren, spannend in de zin van ongezien en nóóit vertoond.
Pas dàn zíe je dat het Nieuwe Leven zich openbaart langs Wegen die de mens totáál onbekend zijn en dat zal altijd zo blíjven, dit uit Lijfsbehoud en Zuiverheid van Leven = Onbevangen.
Want zíjn zoals een Puur Kind is nog àltijd de beste manier van Léven: met de blik omhoog gericht en de voeten in de aarde en zó pendelen wij heen en wéér.
Het Vertrouwen in díe Zin zal nóóit beschaamd raken: iets wat zóveel doorstaan heeft kàn alléén maar verankerd zijn in Liefde dóór Vertrouwen.

Vervolg uw Weg nu met Verve: u kúnt het wel en bent er klaar voor!
Er is niets wat u móet en kúnt schuwen: in alles vindt (Be)Geleiding plaats en dàt zal u nóóit de kop kosten.
Ú weet het Leven ráákt u.
Maar áltijd dusdanig dat er een Uitweg is.
Immers, Leven is voor altijd en stopt hier niet..

Een Hartegroet van Jezus: groot of klein, iedereen mag er zijn.
Alleen samen kunnen wij het maken, los van àlles wat een mens bezitten kan.
Want de Materie maakt het Verschil; nóg wèl.
Maar dit zal spoedig verdwenen zijn op Basis van Gelijkwaardigheid.
Dúrf hierin te Gelóven.”

03.05.21
08.06 uur – 08.15 uur
08.47 uur – 09.41 uur

Bron: “Alles wordt Nieuw”, door Astrid Klaver de Vries

foto: eigen bijenwastekening, met als titel: “Ik heb je innig lief”, dd. 06.06.2018